Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 oktober 2017

Het bestuur van WWS nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op: vrijdag 6 oktober 2017 om 20.00 uur in de kantine van WWS. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten!

Wij kunnen terugkijken op een sportief voetbalseizoen ‘16/2017, met vele activiteiten en aanmeldingen van nieuwe jeugdleden. ‘De voetbalsport leeft in Wirdum, Wytgaard en Swichum.’ Helaas moeten wij tegelijkertijd ook constateren dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor hun club!

De enige manier om op ‘laagdrempelige’ wijze voetbal te kunnen aanbieden in onze dorpen is door inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers die een team willen begeleiden, bardiensten willen draaien, teams willen trainen, onderhoud willen plegen etc…. Deze schaarste aan vrijwilligers is dan ook wederom een ‘item’ dat in de jaarvergadering zal worden besproken.

De agenda voor de vergadering:

1.       opening
2.       vaststellen agenda en notulen vorige vergadering
3.       mededeling & ingekomen stukken
4.       vrijwilligerstekort
5.       aan- en aftredende bestuursleden
6.       contributie
7.       financieel verslag & voorstel begroting
8.       kascommissie
9.       rondvraag
10.     sluiting

Bewaren

Bewaren

Bewaren